Złotniki Kujawskie

Przebudowa ulicy Lipowej w Złotnikach Kujawskich

Zakres zadania:

Wykonano: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, usunięcie zadrzewień), roboty ziemne (wykopy, nasypy), podbudowy (koryto z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy odsączające, podbudowa z kruszyw ulepszonych, podbudowa z betonu), nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, roboty wykończeniowe (umocnienia powierzchniowe skarp, rowów), elementy ulic (krawężniki, chodniki, obrzeża, ścieki uliczne), zieleń drogowa (drzewa i krzewy), regulacja urządzeń obcych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe).

Ponadto wykonano: demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15kV, budowa słupa Ogo-13,5/17,5 w istniejącej linii nap. SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, usunięcie kolizji złącza kablowego z drogą, geodezja

Branża wodno-kanalizacyjna: budowa kanalizacji deszczowej (ul. Lipowej). Branża teletechniczna: przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Całkowity koszt inwestycji: 1 401 842, 60 zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 741 502,00.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Złotnikach Kujawskich

Zakres zadania:

Wykonano: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, jezdnia z kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej, krawężniki, opornik, obrzeża chodnikowe, zjazdy z kostki betonowej. Wymieniono sieć wodociągową, wybudowano kanalizację deszczową.