Więcbork

Przebudowa drogi gminnej relacji Zabartowo – Puszcza

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo – Puszcza” wynosi 377 700,00 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 226 620,00 zł.

Lokalizacja  i zakres inwestycji: km 0+ 647,88 – km 1 + 649, 56 ; dz. nr ew. 252/1 obręb Runowo Kraj. dz. nr ew. 38, obręb Zabartowo, gm. Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

Zakres robót  obejmował  przebudowę istniejącego pasa drogowego, tj.:

  1. Wykonano nawierzchnię drogi z masy mineralno – bitumicznej o łącznej gr. 8 cm w istniejących granicach pasa drogowego , na odcinku o długości 1001,68 m i szerokości 4,00 m,
  2. Wykonano obustronne  pobocza  gruntowe o szer. 0,75 m wzmocnione na szer. 0,50 m i gr. 0,10 m kruszywem łamanym,
  3. Dokonano  utwardzenia masą mineralno – bitumiczną dwóch zjazdów w  istniejących granicach pasa drogowego wraz z obustronnym poboczem gruntowym wzmocnionym kruszywem łamanym,
  4. Wykonano w masie mineralno – bitumicznej dwóch mijanek o długości 25,00 m i szer. 1,00 m.

Zadanie zostało zakończone – 1.10.2019r. podpisano protokół odbioru końcowego robót.

Przebudowa fragmentu ul. Wojska Polskiego w Więcborku

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o długości 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00, a km 1+314,00 jej przebiegu, wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych” wynosi 2 607 866,68 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 370 792,29 zł.

Przedmiotem I części zadania była budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w m. Więcbork. Lokalizacja: dz. nr ew. 125/1, 47, 21  ob. 1 Więcbork.

Zakres robót obejmował budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na terenie drogi publicznej oznaczonej Nr 020735C – ul. WP w Więcborku.

W ramach robót wykonano uzbrojenie zewnętrzne, tj.:

  1. kanalizację deszczową  z rur PPØ 200  – Ø 800  o łącznej długości 884,00 m ze studniami rewizyjnymi  Ø 1200 mm i Ø 1500 mm – szt. 20 i wpustami ulicznymi Ø 500 – szt. 33,
  2. podczyszczalnię wód deszczowych wraz z jej zagospodarowaniem (utwardzeniem tłuczniem w obramowaniu z obrzeży betonowych) – kpl. 1, składającej się z osadnika, studni rewizyjnych, orurowania, separatora lamelowego, wylotu prefabrykowanego i utwardzonego rowu płytami ażurowymi).

Ponadto na koniec inwestycji przeprowadzono roboty drogowe naprawcze – masa mineralno – bitumiczna gr. 4cm.                       

Zadanie zrealizowane. 23.12.2019r. dokonano odbioru.                                   

Przedmiotem II części zadania była budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV oświetlenia drogowego w Więcborku – ul. Wojska Polskiego. Lokalizacja: dz. nr ew.  21  ob. 1 Więcbork oraz nr ew. 82/1 obręb Suchorączek.

W ramach robót wykonano oświetlenie drogowe, tj.:

  1. linię kablową dla potrzeb zasilania słupów oświetleniowych drogowych na odcinku  194 m,
  2. punkty świetlne – słupy oświetleniowe (szt. 5)  o wysokości h = 9 m z wysięgnikami 1,5 m. Na słupach zamontowano oprawy wyposażone w źródła światła LED mocy 75W.

Zadanie planowane do realizacji w 2020r.