Waganiec

Przebudowa drogi gminnej relacji Waganiec – Wólne

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec – Wólne” wynosi 449 591,23 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 281 182,00 zł.

Zaplanowany do przebudowy odcinek o długości 369 mb. drogi gminnej nr 160528C przebiega przez zurbanizowane miejscowości gminy Waganiec tj. Nowy Zbrachlin i Wójtówkę. Jest to droga bez umocnionych poboczy i zjazdów na przyległe działki i tereny inwestycyjne oraz nieposiadająca żadnej infrastruktury, z której bezpiecznie mogliby korzystać piesi.

Przedmiotowy odcinek wymaga przebudowy w celu:

1. Zapewnienia prawidłowej obsługi przyległych terenów mieszkalnych i inwestycyjnych poprzez bardziej bezpieczny do nich dostęp, dojazd.

2. Podniesienia rozwoju i konkurencyjności Gminy Waganiec poprzez budowę bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej.

3. Poprawy bezpieczeństwa osób z niej korzystających poprzez modernizację nawierzchni, budowę ciągu pieszego oraz właściwą regulację wód opadowych w obrębie jezdni i poboczy.

Planowane zadanie w swym zakresie obejmuje:

1. Przebudowę jezdni na odcinku 369 mb., która otrzyma nową 5,5 m nawierzchnię bitumiczną,

2. Budowę z kostki betonowej zjazdów na przyległe posesje.

3. Budowę ciągu pieszego o długości 369 mb. i szerokości 2 m z nawierzchnią bitumiczną.

4. Budowę dwóch przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa.

5. Budowie ścieku przykrawężnikowego (zaniżenie kostki betonowej przy krawężniku) mającą na celu właściwe odwodnienie jezdni oraz terenów przyległych do istniejącego rowu.

6. Wyrównanie i umocnienie gruntowego pobocza na szerokości 0,75 m.

7. Zamontowanie nowego, dostosowanego do opisywanych zmian oznakowania, zgodnie ze stałą organizacją ruchu.