Świecie nad Osą

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041540C w miejscowości Rychnowo

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041540C w miejscowości Rychnowo w km od 0+000 do 0+460”, wynosi 335 083,46 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 167 541,00 zł.

W ramach zadania przebudowano drogę gminną o długości 460 m. Prace zostały rozpoczęte 11-06-2019 roku, a zakończone 18-09-2019 roku.

W 2020 r. realizowane będzie zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041536C w miejscowości Partęczyny w km od 0+000 do 0+410”.

Zawarta jest umowa na wykonanie robót z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie PZP.

Łączna kwota zadania wynosi 358 733,78 zł z tego dofinansowanie z FDS 179 366,00 zł i 179 367,78 zł środki własne.