Śliwice

Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice – Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97

W ramach zadania wykonano: przebudowę nawierzchni jezdni asfaltowej z wykonaniem poszerzeń, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę wysp dzielących, budowę elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie zieleni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 182 491,67 . Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych –  1 469 206 zł.