Sicienko

Przebudowa Drogi gminnej nr 50317C ul. Mała Góra w miejscowości Pawłówek od km 0+000 do km 0+415,96”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 523 490,47 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych – 261 745 zł.

Rozbudowa drogi gminnej nr G50305C Samsieczno-Marynin od km 0+180 do km 2+547.

Zakres rozbudowy obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,00 m, wykonanie zjazdów, poboczy, skarp, rowów, wykonanie przepustów pod koroną drogi, wykonanie przepustów pod zjazdami, odcinkami zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. W celu urządzenia terenów zielonych zaplanowano wykonanie plantowania terenu z humusowaniem i obsianiem trawą oraz darniowanie. Odwodnienie drogi w sposób niezorganizowany tj. powierzchniowo na pobocze i skarpy oraz do rowów przydrożnych i bezpośrednio na przyległy teren. Zakres robót obejmuje również: wycinkę drzew i krzewów, które rosną w pasie drogi i zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jako działanie rekompensujące wycinkę drzew zaplanowano nasadzenie drzew tego samego gatunku w takiej samej ilości.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 403 270,30 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 701 635 zł.

Budowa dróg gminnych nr 50366C ul. Poziomkowa od km 0+0209 do km 0+310, nr 50362C ul. Jagodowa od km 0+000 do km 0+221 i nr 05363C ul. Malinowa od km 0+000 do km 0+277,68 w miejscowości Osówiec 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 822 084,60 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 911 042,60 .

Budowa drogi gminnej w Mochlu od km 0+000 do km 0+541

Całkowita wartość inwestycji wynosi 854 075,08 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych – 422 880 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukowiec od km 0+000 do km 1+217

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie robót ziemnych, wykonanie zabezpieczenia kabli, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na całej powierzchni, wykonanie zjazdów, wykonanie humusowania, obsiania trawą poboczy i skarp. Odwodnienie drogi w sposób niezorganizowany tj. powierzchniowo na pobocze i skarpy oraz przyległy teren.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 794 426,31 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych – 397 213 .