Rypin (miasto)

Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Cicha (droga gminna nr 120603C)

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 11.12.2018 r. (data podpisania umowy z Wykonawcą) do 14.08.2019 r. (data przekazania ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy).

Opis przedsięwzięcia:  

Stan przed rozpoczęciem inwestycji:  droga dojazdowa do przyległych posesji   o   zabudowie   mieszkaniowej   i   usługowej, nawierzchnia nieulepszona oraz częściowo z płyt betonowych o szerokości do 5m. Owodnienie odbywa się poprzez rozsączanie wody do gruntu oraz spływ powierzchniowy. Na części drogi znajduje się kanalizacja deszczowa (nie funkcjonuje) bez przykanalików i wpustów.

Zakres   robót   objął przebudowę i rozbudowę (poszerzenia pasa drogowego):

− roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe),

− roboty ziemne – wykonanie wykopów pod projektowane sieci,

− budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (budowa odcinka sieci, budowa przykanalików i studzienek wpustowych),

− wykonanie nawierzchni jezdni szerokości 5,0 m z kostki betonowej o długości 463 m,

– wykonanie  prawostronnego chodnika szer. 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej o długości 463 m,

− wykonanie oznakowania drogowego.

Przebudowa dróg gminnych nr 120605C (ul.Garncarska), 120630C (ul.Ks.Chojeckiego) i 120633C (ul.Zduńska) w Rypinie

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 22.08.2019 r. (data podpisania umowy z Wykonawcą) do 26.11.2019 r. (data przekazania ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy).

Opis przedsięwzięcia:  

Stan przed rozpoczęciem inwestycji: ulica Ks. Chojeckiego (DG 120630C) jest położona między ulicą Gdańską (DW534) a ulicą Plac Sienkiewicza (DG 120656C). Droga posiadała zniszczoną jezdnię o nawierzchni bitumicznej gr. około 4-5 cm oraz zmodernizowane w trakcie wcześniejszych inwestycji obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinku od ok 0+000 do km 0+133 ulica ma przebieg jednokierunkowy. Natomiast na pozostałym odcinku ulica jest dwukierunkowa. Ulica Garncarska (DG 120605C) jest położona między ulicą Chojeckiego (DG 120630C) a ulicą Piłsudskiego (DW560). Droga na całym odcinku jest dwukierunkowa. Posiadała  zniszczoną jezdnię o nawierzchni bitumicznej gr. 4-5 cm  oraz zmodernizowane w trakcie wcześniejszych inwestycji obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.

Ulica Zduńska (DG 120633C) jest usytuowana między ulicą Rynek (DG 120625C) a ulicą Chojeckiego (DG 120630C). Droga posiadała zniszczona jezdnię o nawierzchni bitumicznej, po której odbywa się jednokierunkowy ruch pojazdów. Wzdłuż jezdni zlokalizowane są obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i płytek betonowych. Zagospodarowanie przedmiotowych ulic stanowią głównie budynki mieszkalne jednorodzinne, a przy ulicy Chojeckiego również obiekty użyteczności publicznej takie jak kościół i przedszkole.

Zakres robót objętych zadaniem: przebudowa  ww. dróg gminnych na całej ich długości – łącznie 456 metrów obejmuje:

Ul. Garncarskiej: wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 88 m poprzedzone częściowym frezowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej, wymianę istniejących wpustów deszczowych, regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia terenu oraz regulację części krawężników do nowego profilu drogi.

Ul. Chojeckiego: wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 324 m poprzedzone częściowym frezowaniem istniejącej nawierzchni, wymianę i regulację części krawężników oraz  nawierzchni chodników i zjazdów na posesje, wymianę istniejących wpustów deszczowych regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia.

Ul. Zduńskiej: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, wymianę nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami w części prawostronnej, w części lewostronnej regulację wysokościową nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz krawężnika, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni (stabilizacja, podbudowa z kruszywa, podbudowa z betonu asfaltowego gr. 5 cm z warstwą ścieralna gr. 4 cm), regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia terenu, wymianę istniejących wpustów ulicznych, prace objęły również wykonanie nowego oznakowania poziomego nawierzchni.

Wartość inwestycji: 516 479 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 413 183 zł.

Ul. Zduńska
ul. Cholewińskiego
ul. Garncarska

Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul.Koszarowa) i 120604C (ul.Cholewińskiego) w Rypinie

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 23.07.2019 r. (data podpisania umowy z Wykonawcą) do 15.11.2019 r. (data przekazania ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy).

Opis przedsięwzięcia: 

Stan przed rozpoczęciem inwestycji: ulica  Koszarowa  w  Rypinie  stanowi  publiczną  drogę  gminną  nr  120609C.  Droga  jest dwupasowa, dwukierunkowa. Na odcinku około 150 m droga posiada bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości  około  6,2 m.  Na  dalszym  odcinku  droga  posiada  nawierzchnię  utwardzoną  kruszywem łamanym i żużlem  o  zmiennej  szerokości.  Na  początkowym  odcinku  drogi  zlokalizowane  są  zatoki postojowe  i  chodnik  z  płyt  betonowych.  W  ciągu  drogi  występuje  oświetlenie  uliczne.  Odwodnienie ulicy realizowane jest przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. Zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi  charakteryzuje  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna i  jednorodzinna  oraz niezagospodarowane tereny inwestycyjne.

Ulica Cholewińskiego w Rypinie stanowi publiczną drogę gminną nr 120604C. Droga jest dwupasowa, dwukierunkowa  i  posiada  na  całym  odcinku  bitumiczną nawierzchnię  jezdni  o  szerokości  od  około 6,0m do około 6,5m. W ciągu drogi zlokalizowane są chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz zatoki  postojowe  dla pojazdów  osobowych.  Droga  posiada  oświetlenie  uliczne.  Odwodnienie  ulicy realizowane jest przez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. Zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi charakteryzuje głównie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Cholewińskiego jest położona placówka oświatowa Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej.

Inwestycja polegała  na przebudowie dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) o łącznej długości 768 m i obejmowała:

Ul. Koszarowa: wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni bitumicznej na początkowym odcinku ulicy o długości około 150m z częściowym frezowaniem istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni (stabilizacja gruntu, podbudowa z kruszyw kamiennych, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna)  na odcinku ulicy o długości 228m, przebudowę i budowę chodników z kostki brukowej betonowej o łącznej długości około 730m, przebudowę i budowę miejsc postojowych, – przebudowę i budowę zjazdów, przebudowę oświetlenia ulicznego z wymianą słupów i źródeł światła na ledowe, wykonanie zieleni drogowej, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę elementów systemu odwodnienia drogi oraz regulację istniejącego uzbrojenia terenu, wykonanie robót towarzyszących w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Ul. Cholewińskiego: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegona odcinku 389m, przebudowę miejsc postojowych, przebudowę zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, regulację istniejącego uzbrojenia terenu.

Realizacja inwestycji umożliwiła  poprawę rozkładu natężenia ruchu drogowego, poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych miasta poprzez poprawę połączenia komunikacyjnego dużych osiedli mieszkaniowych i Rypińskiego Centrum Sportu i Rekreacji z drogą wojewódzką nr 563 z pominięciem obciążonych dużym ruchem skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ul. Mławska) z drogą powiatową nr 2227C (ul. 3 Maja) i nr 2230C (ul. Nowy Rynek) oraz skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 560 (ul. Piłsudskiego, Warszawska), nr 563 (ul. Mławska) i nr 534 (ul. Plac Sienkiewicza), w tym gęsto zabudowanych ulic starej części miasta (ul. Gdańska, Kilińskiego, Powstania Styczniowego, Rynek).

Wartość inwestycji: 1 461 929 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 169 543 .