Powiat Żniński

Przebudowa drogi powiatowej relacji Żnin – Janowiec Wielkopolski

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 1+355″, wynosi 2 467 530,68 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 233 765,00 zł.

Głównym celem realizacji przedmiotowego zadania jest wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach, wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowym układem drogowym, rozbiórka starych i wykonanie nowych chodników, ustawienie balustrad ochronnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, remont i czyszczenie przepustów pod zjazdami i pod drogą.

Konsekwencja przebudowy drogi to znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, przede wszystkim dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej leżącej przy przebudowywanej drodze.

Przebudowa drogi powiatowej relacji Żnin – Janowiec Wielkopolski

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 1+912 do km 4+500″ wynosi 2 619 918,82 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 309 959,00 zł.

Głównym celem realizacji przedmiotowego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz wykonanie utwardzonego pobocza. Konsekwencja przebudowy drogi to poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym również dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej leżącej w ciągu przedmiotowej drogi.

Przebudowa drogi powiatowej relacji Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi Czewujewo w miejscowości Cerekwica na długości 0,849 km” wynosi 1 556 433,62 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 778 216,00 zł.

Zadanie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi dzięki przebudowie chodnika po stronie prawej oraz budowie odcinków chodnika po stronie lewej. Udogodnienie, również dla osób niepełnosprawnych, to obniżenie przejścia dla pieszych o 2 cm. Projekt przewiduje także korektę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2314C oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej.