Powiat Wąbrzeski

Przebudowa drogi powiatowej relacji Wronie – Katarzynki

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+925” wynosi 5 774 259,87 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 887 129,00 zł.

Data rozpoczęcia realizacji zadania (podpisanie umowy z wykonawcą): 26 kwietnia 2019 r.

Data zakończenia realizacji zadania (przekazanie ostatniej płatności na rzecz wykonawcy): 14 października 2019 r.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące roboty: roboty przygotowawcze, rozbiórka elementów dróg, roboty ziemne, ustawienie krawężników, obrzeży i ścianek oporowych, wykonanie podbudowy i nawierzchni, roboty wykończeniowe (pobocza, rowy), zieleń drogowa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Długość odcinków dróg zrealizowanych w ramach zadania: 2,925 km.

Budowa drogi powiatowej relacji Zieleń – Wielkie Radowiska

Całkowita wartość inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427” wynosi 383 148,91 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 173 398,00 zł.

Data rozpoczęcia realizacji zadania (podpisanie umowy z wykonawcą) – 22 października 2019 r.

Data zakończenia realizacji zadania (przekazanie ostatniej płatności na rzecz wykonawcy) – 23.12.2019 r.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące roboty: budowa drogi na długości 200 m o szerokości 5 m, przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów (7 szt.), umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem, odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów, wykonanie oznakowania pionowego, montaż stalowych barier energochłonnych na długości 32 m, przebudowa kolizji kabla światłowodowego, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi.

Długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania: 200 m.