Powiat Grudziądzki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska –Gruta

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 060 847,80 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 495 623,00 zł.

Parametry drogi:

 • szerokość jezdni 6,0m z poszerzeniami na łukach,
 • nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
 • prędkość projektowana: 40km/h na obszarze zabudowanym i 50km/h poza obszarem zabudowanym,
 • klasa drogi – Z,
 • kategoria ruchu – KR3,
 • zjazdy do posesji,
 • zatoki autobusowe szer. 3,0m,
 • chodniki szer. 2,0m,
 • pobocza utwardzone szer. 1,0m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 245 187,22 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 590 132,00 zł.

Parametry drogi:

 • szerokość jezdni 5,5m z poszerzeniami na łukach,
 • nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
 • prędkość projektowana: 40km/h na obszarze zabudowanym i 50km/h poza obszarem zabudowanym,
 • klasa drogi – L,
 • kategoria ruchu – KR3,
 • zjazdy do posesji,
 • zatoki autobusowe szer. 3,0m,
 • perony,
 • chodniki szer. 2,0m,
 • pobocza utwardzone szer. 0,75m.

Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty

Całkowita wartość inwestycji wynosi 837 976,56 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 418 373,00 zł.

Droga powiatowa nr 1368C łączy drogę krajową nr 16 z drogą powiatową 1365C.

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 097 929,10 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 048 964,00 zł.

Długość przebudowywanego odcinka drogi 1378C wynosi 700 mb.

Przebieg drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 534 w kierunku miejscowości Węgrowo. Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy w ramach etapu I posiada następujące elementy: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, zjazdy o nawierzchniach gruntowej oraz częściowo z kostki betonowej, chodnik jednostronny z kostki betonowej o długości około 700 m.

Na całej nawierzchni bitumicznej jezdni występują (przed remontem) liczne spękania, ubytki, obłamania krawędzi, wypiętrzenia, które w znacznym stopniu utrudniają mieszkańcom poruszanie się po drodze. Brak spadków podłużnych i poprzecznych powoduje powstawanie licznych zastoisk wody opadowej, co destrukcyjnie wpływa na stan nawierzchni  jezdni.

Założenia projektowe:

 • szerokość jezdni  5,50 m (2 x 2,75 m),
 • nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
 • prędkość projektowana  50 km/h,
 • klasa drogi – L,
 • kategoria ruchu – KR3,
 • zjazdy do posesji  i na pola oraz parking 1293 m2,
 • projektowany chodnik szerokości 2,0 m,
 • gruntowe pobocza o szerokości – 0,75 m (po obu stronach drogi),
 • regulacja odwodnienia – kanalizacja deszczowa i rowy,
 • wymiana oznakowania pionowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego,
 • obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym,
 • odwodnienie nawierzchni poprzez wpusty uliczne do projektowanego kanału deszczowego.

Elementy przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać:

 • nawierzchnia jezdni – 4155 m²,
 • zjazdy z kostki betonowej wraz z parkingiem –  270 m²,
 • chodniki –  1066 m²,
 • pobocze – 562 m²,
 • kanalizacja deszczowa – 585  m.