Powiat Golubsko-Dobrzyński

Droga powiatowa Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin

Droga nr 2118C położona jest na terenie gminy Wąpielsk, gminy Rypin i gminy Miasta Rypin w powiecie rypińskim, a także w gminie Radomin w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Przedmiotowa droga stanowi ważne połączenie komunikacyjne między sąsiadującymi gminami oraz dwa połączenia z drogą wojewódzką nr 534 Grudziądz-Rypin. Stanowi ono istotne znaczenie w komunikacji powiatu oraz komunikacji ponadlokalnej. Łączy się dalej z głównymi drogami kraju – drogą krajową nr 15 i autostradą A1, które wpisują się w sieć dróg na terenie nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego, ale również warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i pomorskiego Projektowany odcinek łączy miejscowości Rusinowo, Długie, Wąpielsk, Półwiesk Duży, Półwiesk Mały, Szafarnia.

Inwestycja ta to skrócenie czasu dojazdu mieszkańców miejscowości do centrum powiatu rypińskiego – miasta Rypin. Ponadto za pośrednictwem dróg wojewódzkich nastąpiło również skrócenie czasu dojazdu do centrum regionu – miasta Toruń oraz subregionalnego – miasta Grudziądz i Kowalewo. Poprawie ulegnie jakość połączeń komunikacyjnych PKS na linii drogi powiatowej Rypin-Długie-Wąpielsk-Szafarnia. Przedmiotowy projekt jest kolejnym etapem budowy spójnego systemu komunikacyjnego powiatu rypińskiego z drogami regionu, w tym drogami wojewódzkimi i krajowymi. Dodatkowo skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 534 w m. Rypin łączy również drogę powiatową Starorypin Rządowy-Rypin.

Po zakończeniu realizacji zadania ułatwiona jest komunikacja do drogi wojewódzkiej nr 560 w relacji Brodnica-Rypin-Sierpc. Wnioskowana droga w powiecie rypińskim ma swój początek w km 6+098 na granicy powiatów golubsko-dobrzyńskiego i rypińskiego. Odcinek Wąpielsk – Półwiesk Mały długości 4952 mb został przebudowany w roku 2017 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Projektowany odcinek rozpoczyna się w terenie zabudowanym w km 22+405. Koniec odcinka jest natomiast zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 534 Golub Dobrzyń-Rypin. Projektowana inwestycja drogowa zapewnia mieszkańcom dogodny dojazd i dostęp do: ośrodków gospodarczych i usługowych, instytucji świadczących usługi publiczne, urzędów oraz kościołów zlokalizowanych na terenie miasta Rypin. Przy przebudowywanej drodze działają lokalni przedsiębiorcy dający miejsca pracy lokalnym mieszkańcom. Największym z nich jest ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Rypinie. Ponadto projektowana inwestycja drogowa zapewnia dogodny dojazd i dostęp do instytucji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, tj.: Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Szpitala Powiatowego oraz przychodni. W razie zaistniałych zdarzeń drogowych, bądź kolizji, zatorów lub awarii i nieprzejezdności na drodze wojewódzkiej nr 534 na trasie Golub-Dobrzyń-Rypin, w niezbędnych sytuacjach może stanowić objazd. Poprzez wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego oraz ciągu pieszego poprawie uległo bezpieczeństwo użytkowników zarówno ruchu kołowego jak i pieszego. Oznakowane aktywne przejście dla pieszych oraz dodatkowe oświetlenie hybrydowe wpłynęło również na podniesienie bezpieczeństwa pieszych.

Przed realizacją inwestycji nawierzchnia była silnie zdeformowana, spękana i posiada liczne ubytki. W ramach przebudowy drogi zaprojektowano:

– długość przebudowywanego odcinka – 713m;

– klasa techniczna – Z;

– prędkość projektowa Vp=40km/h;

– szerokość jezdni – 6,3m;

– jezdnia dwukierunkowa;

– wzmocnienie geosiatką połączeń konstrukcji nawierzchni – 4505m2;

– wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S – gr. 4 cm 4505m2;

– wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm  – 451 t w ilości 100kg/m2;

– wykonanie konstrukcji zjazdów z kostki betonowej;

– budowę chodnika w ilości 632 mb (strona prawa);

rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę ciągu pieszo-rowerowego długości 687mb (strona lewa);

– budowę przystanku wyposażonego w peron – 1 szt.;

– wykonanie nowych przejść dla pieszych – 2 szt., w tym z oznakowaniem aktywnym – 1 szt.;

– wykonanie oświetlenia hybrydowego w rejonie przejścia dla pieszych – 1 szt.;

– wykonanie oznakowania pionowego – 11 szt. i poziomego – 78 m2;

– pochylenie poprzeczne jezdni – 2% (daszkowe);

– pochylenia poprzeczne chodnika i ciągu pieszo-rowerowego – 2% w kierunku jezdni;

– wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym o gr. 10cm – pas zieleni.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym pokrywa się z istniejącym przebiegiem. Niweletę projektowanego odcinka drogi projektuje się dostosować do istniejących pochyleń podłużnych, uwzględniając wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 277 450, 33 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: 1 021 960 zł.

Inwestycja została zakończona i odebrana w grudniu 2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wykonana zostanie przebudowa nawierzchni drogi,  pobocze (str. prawa), chodnik (str. lewa) 2- metrowy na odcinku 493 m łącznie i 37 m (szer. 2 m) po stronie prawej, dwa oświetlone przejścia dla pieszych, wyspowe progi zwalniające (4 szt.), peron autobusowy (1 szt.).

Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez  ścieki korytkowe do rowów chłonno-odparowujących, które w ramach tej przebudowy będą odnowione po stronie południowej drogi na całym odcinku.

Projekt budowlany podzielony został na trzy części. Etap 1a obejmuje wykonanie drogi na odcinku od km 1+660 do km 2+660, etap 1b obejmuje wykonanie drogi na odcinku 2+660 do km 3+326, etap II obejmuje wykonanie chodnika na odcinku 1+660 do km 3+418 oraz etap III od km 3+326 do km 3+449 który obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wraz z chodnikiem po stronie prawej wraz z wykonaniem urządzeń BRD w postaci oświetlenia przejść dla pieszych, wyspowych progów zwalniających, peronu autobusowego.

Ponadto w związku z przebudową wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu wprowadzająca m.in. znaki B-33 zmniejszające prędkość na tej drodze.

Wartość robót budowlanych wynosi 2 081 123,37 zł. Realizacja zadania współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości łącznej 5,828 km.

W ramach niniejszego zadania przewiduje się następujące prace:

  • wykonanie remontu odtworzeniowego i bieżącego nawierzchni drogi powiatowej o długości łącznej 5,828 km (powierzchnia m2),
  • wykonanie remontu istniejących chodników o powierzchni 140 m2,
  • wykonanie konserwacji i odtworzenia na całej długości drogi rowów i ścieków przydrożnych (długość rowów 5636 mb),
  • utwardzenie poboczy drogi powiatowej – 9960 m2,
  • wykonanie zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów – 480 m2,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania – 60 barier sprężystych,
  • wykonanie i utwardzenie peronu przystanku autobusowego – 1 szt.

Wartość robót budowlanych wynosi 3 043 765,75 zł .

Realizacja zadania współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie realizowane na odcinku o długości łącznej 5,828 km.

W ramach niniejszego zadania przewiduje się następujące prace: wykonanie remontu odtworzeniowego i bieżącego nawierzchni drogi powiatowej o długości łącznej 5,828 km, wykonanie remontu istniejących chodników o powierzchni 140 m2, wykonanie konserwacji i odtworzenia na całej długości drogi rowów i ścieków przydrożnych (długość rowów 5636 mb), utwardzenie poboczy drogi powiatowej – 9960 m2, wykonanie zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów – 480 m2, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania – 60 barier sprężystych, wykonanie i utwardzenie peronu przystanku autobusowego – 1 szt.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 043 765,75 zł . Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 692 430 zł.

Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przedmiotem zadania jest remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo-Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie realizowane na odcinku 4,752 km.

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegać będą na: wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez ułożenie dodatkowych warstw na całej długości (remont jezdni), remoncie nawierzchni wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi (ok. 600 m2), remoncie poboczy, remoncie zjazdów indywidualnych, remoncie wszystkich peronów autobusowych – 5 szt. (ok. 200 m2), odtworzeniu rowów przydrożnych na całej długości drogi – oczyszczeniu z namułu rowów i przepustów pod drogą, wymianie drogowych barier ochronnych, wymianie oznakowania pionowego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 415 814,80 zł . Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 343 607 zł.