Powiat Chełmiński

Przebudowa drogi powiatowej relacji Starogród – Kijewo Królewskie

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1602c Starogród – Kijewo Królewskie, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+014,91 do km 7+109,44”, wynosi 4 672 894,96 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 336 447 zł.

Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 7,09 km i polegała na: wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni na długości 5,34 km, jej poszerzeniu do szerokości 4,0 m (odcinek o długości 1,77 km), przebudowie istniejących zjazdów do nieruchomości, wykonaniu chodnika na długości 113 m, zlokalizowanego przy szkole (szerokość nawierzchni chodnika wynosi od 1,5 do 2,0 m w zależności od usytuowania względem jezdni), profilowaniu i uzupełnieniu istniejących poboczy gruntowych oraz ich ulepszeniu kruszywem kamiennym na szerokości 1,0 m, wykonaniu 1 zatoki przystankowej wraz z peronem i 1 zatoki postojowej, wykonaniu 2 peronów przy jezdni na przystankach bez zatok, oczyszczeniu i odtworzeniu rowów na odcinku o długości 4,32 km, remoncie przepustów, przebudowie 8 skrzyżowań z drogami publicznymi (1 powiatową i 7 gminnymi), wykonaniu oznakowania poziomego w ilości 1625,88 m2 i ustawieniu oznakowania pionowego w ilości 108 sztuk, w tym wykonaniu oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych, montażu barier energochłonnych na długości 444 m, wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych, poprzez ustawienie lampy ulicznej zasilanej za pomocą ogniwa słonecznego.

Zadanie zostało ukończone we wrześniu 2019 r.

Remont drogi powiatowej relacji Chełmno – Nawra

Całkowita wartość inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 1604c Chełmno – Nawra, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+550,00 do km 4+800”, wynosi 279 042,97 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 139 521,00 zł.

Remont drogi obejmował odcinek o długości 4,250 km i polegał na: wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez usunięcie zniszczonej nawierzchni na szerokości 1,0 m od krawędzi jezdni oraz ułożeniu w to miejsce nowej warstwy ścieralnej.

Droga jest wykorzystywana na potrzeby publicznego transportu zbiorowego, w tym na drodze odbywa się transport zbiorowy dzieci do szkół (szkoły zlokalizowane w Chełmnie i Kijewie Królewskim). Przedmiotowy odcinek drogi zapewnia bezpośredni dostęp do nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki użyteczności publicznej (między innymi: szkoła, obiekty handlowe i usługowe).

Zadanie zostało ukończone w październiku 2019 r.