Powiat Bydgoski

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535 C Łochowo – Zamość

W ramach zrealizowanej inwestycji doprowadzono drogę do parametrów drogi klasy zbiorczej. Zmieniono konstrukcję istniejącej jezdni z gruntowej i częściowo tłuczniowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego o szer. 5,5 m, wg wymagań dla kategorii ruchu KR3.

Na początkowym odcinku drogi – przy ul. Bukowej wybudowano chodnik długości 80 m z kostki betonowej. Na pozostałej części drogi wykonano ścieżkę rowerową o szer. 2,0 m o nawierzchni bitumicznej. Dla oddzielenia jezdni od ścieżki rowerowej zamontowano separatory ruchu.  

Wzdłuż całego przebudowywanego odcinka urządzono zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej bądź z asfaltobetonu oraz wykonano nową konstrukcję 1 skrzyżowania.

Poza tym drogę wyposażono w nowe oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome osiowe, oznakowanie miejsca przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Iglastą. Na ul. Bukowej zamontowano próg zwalniający.

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi dł. 2,636 km kosztowała 3 999 360,41 zł. Środki w wysokości 2 010 670,00 zł uzyskano z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514 C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo (Etap 1 B)

Inwestycją objęto ostatni gruntowy odcinek przedmiotowej drogi o dł. 2,28 km występujący pomiędzy Mąkowarskiem a Krówką Leśną. Tym samym w chwili obecnej nawierzchnia jezdni na całej długości drogi jest bitumiczna, począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 237 w Mąkowarsku a kończąc na skrzyżowaniu z ul. Tucholską (droga gminna) w Koronowie.

W ramach zrealizowanego zadania doprowadzono omawianą drogę do parametrów drogi klasy zbiorczej. Wykonano całkowicie nową konstrukcję drogi, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,5 m, wg wymagań dla kategorii ruchu KR3.

W miejscu występowania dróg leśnych wybudowano zjazdy o nawierzchni asfaltowej o szerokości i promieniach dostosowanych do ruchu pojazdów związanych z gospodarką leśną. Wykonano obustronne pobocza o szer. 1,25 m, z czego 0,75 m umocniono kruszywem. Sposób odprowadzenia wód opadowych z jezdni – do urządzonych po obu stronach jezdni przydrożnych rowów odparowujących.

W ramach rozbudowy drogi został wydzielony i przygotowany pas drogowy o szer. 20 m z lokalnymi poszerzeniami do 30 m, umożliwiający w przyszłości zlokalizowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 921 100 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: 1 960 550 .

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia

Zostało zrealizowane zadanie polegające na wykonaniu chodnika w Przyłękach, poszerzeniu jezdni, budowie miejsc postojowych, odwodnieniu drogi na odc. 0,776 km.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 077 181,45 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych tj.:  538 590 .

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo w miejscowości Gliszcz

Głównym celem rozbudowy drogi było wykonanie kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonano również remont nawierzchni jezdni (wymiana warstwy ścieralnej). Długość przebudowywanego odcinka drogi wyniosła ca 0,750 km.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 264 649,05 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych tj.: 632 324 .