Powiat Aleksandrowski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2605 C Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 na odcinku od km 5+888 do km 7+544 – etap II”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1975414,77 zł. Zadanie współfinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości inwestycji, tj.: 1564661,42 zł. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 1.656 km. W ramach zadania poszerzono nawierzchnię jezdni do 6,0 m , utwardzono pobocza obustronnie oraz odtworzono rowy. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.