Nakło

Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa w Nakle nad Notecią (cz.1.)

W ramach przebudowy odcinka ulicy Długiej 090810C w Nakle nad Notecią, zaplanowano: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości 86,20 m i szerokości 6 m (od skrzyżowania z ulicą Notecką do skrzyżowania z ulicą Poznańską  – DW 241), wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy. Ponadto, w ramach przebudowy, planuje się realizację chodników z kostki brukowej betonowej po obu stronach ulicy, o szerokości od 1,20 m – 2,90 m i długości ok. 86 m oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Poza tym zaplanowano również przebudowę skrzyżowania (skrzyżowanie z ul. Poznańską – Droga Wojewódzka nr 241).  Inwestycją objęta będzie również budowa kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres odcinka drogi planowanej do przebudowy pośrednio łączy się terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku, poprzez ulicę Poznańską – Droga Wojewódzka nr 241.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarscy s.c. z Nakła nad Notecią – Lider oraz Firma Robót Drogowych Marek Knioła z Nakła nad Notecią.

Całkowita wartość inwestycji to 308 376,10 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50%.

Przebudowa drogi gminnej – ul. Długa w Nakle nad Notecią (cz.2)

W ramach przebudowy odcinka ulicy Długiej w Nakle nad Notecią, zaplanowano: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości  925,30 m i szerokości 6 m. Ponadto, wykonane zostaną ciągi piesze, chodniki przyjezdniowe z kostki brukowej – betonowej o szerokości 2,00 m oraz zmiennej szerokości 1,20 – 2,00 m, po obu stronach jezdni. Zaplanowano: wykonanie wyspy dzielącej z azylem z kostki kamiennej dla pieszych wraz z montażem hybrydowego punktu świetlnego (lampa solarna) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę na odcinku ulicy Długiej czterech skrzyżowań (z ulicą Łączną, Bartkowskiego, Wąską i Notecką). W ramach planowanego do przebudowy odcinka drogi będzie wykonane oznakowanie pionowe i poziome oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – słupki przeszkodowe, doświetlenie przy przejściach dla pieszych (dwa doświetlone przejścia dla pieszych). W ramach prac drogowych będzie również wykonany przystanek komunikacyjny. Inwestycją objęta będzie również budowa kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną. Poza tym, droga planowana do przebudowy pośrednio łączy się terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku, poprzez ulicę Poznańską – DW nr 241.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarscy s.c. z Nakła nad Notecią – Lider oraz Firma Robót Drogowych Marek Knioła z Nakła nad Notecią.

Całkowita wartość inwestycji to 3 978 244,01 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50%.

Przebudowa drogi gminnej nr 090311C w Karnówku oraz drogi wewnętrznej

W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia w granicach działki drogowej o szerokości od 3,5 m do 5,0 m. Przebudowywane odcinki drogi posiadają klasę drogi – D. Wzdłuż odcinków po obu stronach znajdują się pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m. W zakresie zarządzania prędkością i spowolnienia ruchu, na przebudowanych odcinkach zostanie wykonany próg zwalniający płytowy oraz umieszczony zostanie znak B-43.

Wykonawcą robót jest firma: Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią.

Całkowita wartość inwestycji to 688 843,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50%.

Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,0 m. Na odcinku od km 0+005,7 do km 0+150 przewidziano obustronne zramowanie jezdni wystającym krawężnikiem najazdowym. Od km 0+210 do 0+427,5 przewidziano obustronne zramowanie jezdni wtopionym opornikiem. Odcinek od km 0+150 do 210 stanowi odcinek przejściowy (lewa strona – krawężnik najazdowy, prawa strona – opornik). Na całej długości odcinka, tj.  427,47 m zarówno w przypadku wystających krawężników jak i opornika przewidziano pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m. W zależności od odcinka drogi odwodnienie powierzchni drogi odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów deszczowych lub na przyległy teren zieleni. Inwestycja obejmuje również wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wyspowych progów zwalniających.

Wykonawca zakończy realizację zadania w terminie do końca 2020 roku. Wykonawcą robót jest firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz.

Całkowita wartość inwestycji to 25 830,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50%.

Budowa drogi wewnętrznej w Polichnie

W ramach budowy zostanie wykonana droga w istniejącym śladzie w granicach działki drogowej i projektowanej zmiennej szerokości od 3 do 5 m. Ponadto w ramach budowy planowane jest wykonanie poboczy po prawej i lewej stronie o długości 555,34 m i szerokości 0,75 m. Projektowane odwodnienie drogi opiera się na odprowadzaniu wód deszczowych powierzchniowo poprzez zaprojektowane pochylenia podłużne i poprzeczne na przyległy teren zielony na działkach objętych opracowaniem. W zakresie zarządzania prędkością i spowolnienia ruchu na budowanej drodze zostanie wykonany próg zwalniający płytowy oraz zostanie umieszczony znak B-43. Droga wewnętrzna w Polichnie łączy się bezpośrednio z drogą powiatową 1921C.

Wykonawcą robót jest firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią. Wykonawca zakończy realizację zadania w terminie do końca 2020 roku.

Całkowita wartość inwestycji to 733 206,73 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50%.

Przebudowa ulicy Sportowej w Ślesinie

W ramach projektu planuje się wykonać jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m na długości 745,13m. Powierzchnia: 3 739,08 m2. Jest do droga klasy D, składająca się z odcinków prostych oraz łuku o promieniu 250 m. Konstrukcja jezdni do km 0+135,51 z lewej strony zostanie zramowana krawężnikiem betonowym 15 x 22 x 100 cm. Ponadto wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. Odwodnienie powierzchni drogi odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne do rowu (na długości 631m) w ciągu którego zostaną odbudowane/przebudowane przepusty o długościach od 4,00 do 9,00 m zakończone betonowymi ściankami czołowymi oraz na pozostałym odcinku drogi na przyległy teren. Inwestycja obejmuje również wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wyspowych progów zwalniających.

Wykonawca zakończy realizację zadania w terminie do końca 2020 roku.

Całkowita wartość inwestycji to 600 480,22 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50%.

Przebudowa dróg gminnych: ul. Kasztanowej, Krokusowej i Fiołkowej w Występie

Zakres projektu obejmuje wykonanie trzech odcinków dróg w miejscowości Występ:

1. Ulica Kasztanowa (090353C) – droga gminna –  dojazdowa (D): W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m i dł. 464,90 m. oraz chodnika z kostki brukowej betonowej po lewej stronie o długości 435,50 m i szerokości 1,5 m. W ramach przebudowy tej drogi zostanie wykonane odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej na całości odcinka. Planuje się  przebudować  jedno skrzyżowanie (ul. Dębowa), oraz wykonać oznakowanie pionowe i poziome  (Znak – B-33) wraz progiem ograniczającym prędkość.

2. Ulica Krokusowa (090352C) – droga gminna – dojazdowa (D): W ramach przebudowy tego odcinka drogi planuje się wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 6 m i 316,10 m długości. W ramach przebudowy ulicy Krokusowej  zostanie wykonane odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej na całej długości odcinka.

3. Ulica Fiołkowa (090352C) – droga gminna – dojazdowa (D): W zakresie przebudowy tego odcinka drogi planuje się wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o długości 302,50 m i szerokości 6 m. Ponadto planuje się wykonać oznakowanie poziome i pionowe oraz odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej na całej długości odcinka.

Wykonawcą robót jest firma: Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią. Wykonawca zakończy realizację zadania w terminie do końca 2020 roku.

Całkowita wartość inwestycji to 2 875 789,83 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50%.