Mrocza

Przebudowa ul. Śluzowej w Mroczy

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej 090727C – ul. Śluzowej w Mroczy. W ramach zadania zaplanowano wykonanie: 702 m2 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 116 m2 chodników i zjazdów, 292 m2 pobocza utwardzonego w formie opaski. Zadanie przewiduje również wymianę krawężników, nawierzchni chodników i zjazdów.

Gmina Mrocza na wykonanie zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 115 732,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k. z Bydgoszczy. Termin wykonania do 14.08.2020 r.

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Samsieczynek

Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C w miejscowości Samsieczynek. W ramach zadania planowane jest: wyposażenie jezdni o dł. 988,12 m  w nawierzchnię bitumiczną o szer. 5,00 m, utwardzenie obustronnych poboczy o szer. 0,75 m  kruszywem łamanym, wyposażenie wszystkich zjazdów z drogi w nawierzchnię bitumiczną o szerokości dopasowanej do istniejących zjazdów oraz regulację rowów przydrożnych.

Gmina Mrocza na wykonanie zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 528 527,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k. z Bydgoszczy. Termin wykonania do 28.08.2020 r.

Rozbudowa ul. Zielonej oraz ul. Łąkowej w Mroczy

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 090732C – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 090170C – ul. Łąkowej w Mroczy. W ramach zadania planowane jest:

– ul. Łąkowa – 4.000 m2 nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 664 m2 chodników i zjazdów, 738 m2 parkingu (koszt niekwalifikowany),

– ul. Zielona – 1.906 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej, 359 m2 chodników i zjazdów.

W ramach zadania rozbudowie zostanie poddane jedno skrzyżowanie, natomiast przebudowie ulegną dwa skrzyżowania. Zakresem objęto branżowe roboty drogowe związane z: robotami rozbiórkowymi elementów nawierzchni drogowych kolidującymi z projektowanym układem drogowym, wykonaniem robót ziemnych, wzmocnieniem podłoża pod nawierzchnie drogowe, ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej, sfrezowaniem warstwy betonu asfaltowego w miejscu nawierzchni istniejącej, ułożeniem warstwy profilowej o gr. min. 3 cm na nawierzchni istniejącej, ułożeniem warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, wykonaniem parkingów z kostki betonowej, wykonaniem chodników z kostki betonowej, wykonaniem zjazdów na posesje z kostki betonowej na podbudowie betonowej, odwodnieniem ulicy oraz robotami wykończeniowymi.

Gmina Mrocza na wykonanie zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 1 375 781,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński z Tucholi. Termin wykonania do 17.07.2020 r.

Przebudowa drogi gminnej w Wielu

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 090106C w Wielu. W ramach prac planowane jest lewostronne poszerzenie istniejącej brukowej jezdni do szerokości 5,0 m, pobocza nieutwardzone o szerokości 1,0 m. Istniejące wjazdy oraz istniejące przepusty pod nimi poddane zostaną remontowi na długości – projektowana krawędź jezdni – granica pasa drogowego. Wykonane zostaną wjazdy o szerokości – 4,5 m.

Gmina Mrocza na wykonanie zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 634 196,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 55% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp.k. z Bydgoszczy. Termin wykonania do 14.08.2020 r.