Mogilno

Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie

Budowa drogi gminnej o nr 140534C na odcinku od skrzyżowania z ul. Niezłomnych (droga powiatowa o nr 2426C) typu „małe rondo” (według odrębnego opracowania) do ul. Józefa Trzcińskiego (droga gminna o nr 140550C) i kolejno Powstańców Wielkopolskich o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Projektowana droga połączy teren, przy którym znajduje się hala widowiskowo-sportowa oraz kompleks boisk sportowych położonych przy ul. Niezłomnych i Grobla z terenem, na którym znajduje się kryta pływalnia oraz Szkoła Podstawowa nr 1 (w tym również przedszkole) przy ul. Trzcińskiego i Powstańców Wielkopolskich.

Zakładanym efektem inwestycji jest: zwiększenie przepustowości projektowanej drogi i bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego, poprawa walorów estetycznych pasa drogowego. Projektowana droga krzyżuje się z następującymi drogami gminnymi: w km 0+096,50 – z ul. Bolesława Prusa, w km 0+156,75 – z ulicą Czesława Miłosza, w km 0+298,90 z ul. Adama Asnyka, w km 0+697,61 z drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 70 w miejscowości Świerkówiec.

Całkowita wartość inwestycji: 2 617 999,85 zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 1 308 999,92 zł.

Przebudowa i rozbudowa ul. Grobla, przebudowa skrzyżowania ul. Niezłomnych z ul. Grobla i ul. Polną oraz przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w Mogilnie.

Zakres prac obejmuje” przebudowę i rozbudowę starej istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Grobla o łącznej długości ok. 0,53 km oraz odcinka ul. Niezłomnych (droga powiatowa) i odcinka ul. Polnej w związku z budową skrzyżowania ulicy Grobla z ul. Niezłomnych typu tzw. małe rondo, budowę dwóch skrzyżowań typu „mini rondo”  w ciągu ul. Grobla na skrzyżowaniach z ul. Sienkiewicza, budowę nowych chodników w ciągu ul. Grobla oraz ul. Polnej i Niezłomnych, budowę zjazdów indywidualnych do przyległych działek, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Przed inwestycją przebudowywana ulica Grobla posiada zniszczoną, spękaną nawierzchnię bitumiczną, w końcowym odcinku gruntową częściowo utwardzoną kamieniem, bez wydzielonych chodników, ścieżek rowerowych oraz utwardzonych zjazdów. Dodatkowo negatywny wpływ na zły stan nawierzchni miała budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Mogilnie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  oraz przyłączy do nowopowstałej hali widowiskowo – sportowej.

Całkowita wartość inwestycji: 2 149 337,75 zł. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 1 074 668,87 zł.