Lubanie

Przebudowa drogi gminnej nr 190131C w miejscowości Mikanowo od km 0+000 do km 0+720

Planowany do przebudowy odcinek drogi 0,720 km stanowi fragment drogi gminnej 190131C (od drogi krajowej Nr 91 (DK1) do drogi gminnej 190128C i powiatowej nr 2626), której całkowita długość wynosi 1,792 km; pozostały odcinek drogi, był przebudowany w latach ubiegłych i pozostaje w dobrym stanie technicznym.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 30 maja 2020 r.

W ramach zadania przewiduje się: wykonanie nowej nawierzchni drogi o szerokości 5 m i długości 720 mb, 2 peronów przy przystankach autobusowych, 1 przejścia dla pieszych z oświetleniem solarnym łączącego przystanki oraz oznakowanie pionowe z lokalnym ograniczeniem prędkości.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 290 211,08 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 145 105 zł.