Lipno

Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Maliszewo-Komorowo

Droga stanowi dojazd do dróg powiatowych prowadzących do siedziby gminy Lipno, gminy Miasta Lipna oraz Powiatu Lipnowskiego. Zapewnia bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej tj. szkoły podstawowej, kaplicy – kościół, OSP – świetlica wiejskiej, sklepu spożywczego. Ponadto, droga jest wykorzystywana na potrzeby publicznego transportu zbiorowego (m.in. dzieci do szkoły).

W ramach inwestycji przebudowano jezdnię z betonu asfaltowego na długości 2 224 mb i szerokości jezdni – 5,0 m wraz z obramowaniem jezdni w rejonie przejść dla pieszych i zjazdów do posesji krawężnikiem obniżonym, przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną, zbudowano chodnik, wzmocniono pobocze, wykonano odwodnienie, wymieniono 3 przepusty, przebudowano zjazdy do posesji, zbudowano przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-wiatrowym) oraz oznakowaniem aktywnym – doświetlone są lampami błyskowymi.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 673 892,40 PLN. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów realizacji zadania.

Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Chlebowo-Chodorążek

Droga charakteryzuje się ponadlokalnością, ponieważ stanowi alternatywny przejazd w przypadku ograniczonej możliwości przejazdu drogą krajową nr 10 oraz drogą wojewódzką nr 557, z którą to łączy się bezpośrednio oraz drogą powiatową nr 2707C. Droga przebiega przez teren dwóch gmin (tj. Lipno i Chrostkowo).  Ponadto łączy 3 gminy wiejskie tj. Lipno, Chrostkowo oraz Kikół.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 995 mb, chodnika o szerokości 2,0 m o łącznej długości 38 mb, wzmocnienie pobocza o szerokości 0,75 m, odwodnienie – rów przydrożny, zjazdy do posesji, obustronne bariery ochronne, przejście dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-wiatrowym) oraz oznakowaniem aktywnym – doświetlone lampami błyskowymi.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 847 478,13 PLN. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów realizacji inwestycji, tj. 1 108 486,00 zł.