Książki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno

4 października 2019 roku Gmina Książki podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej nr 070432C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 0+990”. Wykonawca DROBUD Sp. z o.o. uregulował szerokość jezdni do 5,0 m, geometrię łuków poziomych, przebudował istniejące skrzyżowania z drogą gminną nr 070436C, istniejące zjazdy, pobocza gruntowe do szerokości 0,75 m umocnione kruszywem, położył 5 cm warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji planowany termin zakończenia inwestycji to 30.05.2020 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizienko

25 września  2019 roku Gmina Książki podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko w km 0+000 do km 0+990”. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia inwestycji to 30.05.2020 r.

Inwestycja obejmuje: budowę jezdni (4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego i 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie); budowę poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, chodników i peronu z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, budowę zjazdów z betonu asfaltowego, wyspy spowalniającej z kostki betonowej.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osieczek   

6 listopada 2019 roku Gmina Książki podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej nr 070502C  w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990”.

W celu poprawy parametrów technicznych drogi projektuje się: przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, uregulowanie szerokości jezdni od 3,50 m do 5,0 m, wykonanie mijanki, wykonanie ciągów pieszych, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę poboczy, odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, montaż radaru z tablicą zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdu.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2020 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą robót jest Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Spółka z o.o. spółka komandytowa z Lubicza.