Kruszwica

Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.137.914,87 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65% wartości zadania, tj.: 1.389.644,00 zł.

Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki na odcinku długości 940 m tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do obiektu użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej).

Przebudowa polega na wykonaniu wzmocnienia istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem i lokalną korektą przebiegu trasy w miejscach tego wymagających. W ramach zadania planuje się również przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonie ciągów pieszo-rowerowych. W zakresie zadania inwestycyjnego przewidziano również wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla zapewnienia właściwego odwodnienia przebudowywanego odcinka drogowego.

Zakres zadania obejmuje:

– wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni z lokalną korektą przebiegu trasy i wykonaniem niezbędnych poszerzeń,

–  przebudowę istniejących chodników w dowiązaniu do nowego układu drogowego,

– wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,

– korektę skrzyżowań,

– wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych do przyległych posesji,

– wykonanie kanalizacji deszczowej jako obiektu infrastruktury technicznej dla odwodnienia powierzchni projektowanych nawierzchni drogi,

– przebudowę i zabezpieczenie kolidujących elementów infrastruktury technicznej.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS – POM Piotr Pomagier.

Termin zakończenia: 31.07.2020 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.491.883,26 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65% wartości zadania, tj.: 969.724,00 zł.

Celem realizacji zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy na całym odcinku drogi publicznej.

Projektowana inwestycja przewiduje:

– wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów,

– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

– wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą

– wykonanie elementów oznakowania pionowego, poziomego,

Parametry przebudowywanej ulicy:

– klasa ulicy: D,

– szerokość jezdni – 6 m, szerokość obustronnych chodników – 2 m,

– nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów, placu – kostka betonowa.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS – POM Piotr Pomagier.

Termin zakończenia: 31.07.2020 r.

Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej  w Kruszwicy

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.069.077,00 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65% wartości zadania, tj.: 1.227.782,00 zł.

Celem realizacji zadania jest rozbudowa drogi gminnej nr 151731C  ul. Mieszka I oraz drogi wewnętrznej ul. Folwarcznej w Kruszwicy.

Zadanie ma na celu dostosowanie ul. Folwarcznej do parametrów umożliwiających zakwalifikowanie do dróg publicznych.

Parametry techniczne odcinków przewidzianych do realizacji:

– Klasa drogi: L,

– Przekrój: uliczny 1×2,

– Kategoria ruchu: KR1,

– Długość odcinka łącznie 929,28 mb,

– Szerokość jezdni: ul. Folwarczna 5,0 m, ul. Mieszka I 4,5 m,

– Szerokość opaski 0,9 – 1,45 m.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS – POM Piotr Pomagier.

Termin zakończenia: 31.07.2020 r.