Kijewo Królewskie

Rozbudowa – przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś

Całkowita wartość inwestycji wynosi 599 437,07 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 346 573 zł.

Zadanie zostało ukończone w grudniu 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej polegała na ułożeniu (odcinek 205 mb) dwuwarstwowo nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm) po uprzednim wykonaniu poszerzenia i podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 – 25 cm, wykonaniu obustronnych poboczy z tłucznia wapiennego gr. 10 cm i szerokości 1,00 m na warstwie odsączającej z piasku, (odcinek 450 mb) jednowarstwowo nawierzchni mineralno–bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm) na poszerzeniu dwuwarstwowo, wykonaniu chodnika z kostki betonowej, wykonaniu zjazdów i miejsc parkingowych z kostki betonowej, wykonaniu poboczy z tłucznia wapiennego gr. 10 cm i szerokości 1,00 m oraz odwodnieniu drogi, chodnika i poboczy na przylegające tereny i do istniejących wpustów ulicznych.

  • długość przebudowywanego odcinka drogi – 655 m,
  • szerokość przebudowywanej nawierzchni drogi – 4,00 m – 5,00 m,
  • powierzchnia przebudowywanej nawierzchni drogi – 3801 m2,
  • szerokość poboczy z tłucznia – 1,00 m,
  • powierzchnia chodnika – 406 m2,
  • powierzchnia zjazdów i miejsc parkingowych – 501 m2 .

Przebudowa drogi gminnej nr 060534C  Bajerze – Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk – Trzebcz Szlachecki

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 611 324,99 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej polegała na ułożeniu dwuwarstwowo nawierzchni mineralno – bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wiążąca 4 cm) po uprzednim wykonaniu  podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 – 25 cm, wykonaniu obustronnych poboczy z tłucznia wapiennego, wykonaniu zjazdów na pola i posesje.

Długość drogi realizowana w ramach działania wynosi 2,661 km.

Szerokość drogi na poszerzeniu 5m na pozostałym odcinku 4 m z poboczami 5,5m.

Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w pasie drogi – ul. Miła i ul. Cicha w Kijewie Królewskim od 0+000 do 0+111,4 i od 0+000 do 0+060,9

Całkowita wartość inwestycji wynosi 289 582,72 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewidywany termin zakończenia prac – 20.03.2020 r.

Przebudowa drogi polega na korytowaniu, wykonaniu podbudowy z gruzu i kruszywa oraz ułożeniu kostki betonowej grubości 8 cm na jezdni i zjazdach na posesję, wykonaniu podłączeń wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu oświetlenia.

Obecnie dobiegają końca prace na ul. Cichej. Została ułożona kostka betonowa na jezdni i zjazdach na posesje. Inwestycja obejmuje także: układanie kostki na ul. Miłej od skrzyżowania z ul. Cichą w kierunku parku (od 0+073,4 do 0+111,4), wykonanie podbudowy i ułożenie kostki na ul. Miłej w kierunku do ul. Cyprysowej. Wykonano również część kanalizacji deszczowej i ułożono kabel energetyczny pod oświetlenie ulic.

Długość drogi realizowana w ramach działania wynosi 172,3m.

Szerokość drogi – jezdni wyniesie 7m.

Przebudowa drogi gminnej Nr 060502C Brzozowo – Wybudowanie 0+000 – 0+167 i 0+000 – 0+090

Całkowita wartość inwestycji wynosi 253. 340,04 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Długość drogi do zrealizowania wynosi 257 mb.

Szerokość drogi 3,5m – 6m z poboczami 0,5 – 1,0 m.