Kęsowo

Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Polnej na odcinku 995 m. Zakresem objęto branżowe roboty drogowe związane z odtworzeniem trasy drogi, wykonaniem poszerzenia istniejącej drogi gminnej, wykonaniem warstwy wyrównawczej na poszerzeniach, wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej, przebudową istniejącego chodnika z kostki betonowej, utwardzeniem i zagęszczeniem poboczy gruntowych, wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery sprężyste i wyspa dzieląca), remontem istniejących zjazdów, zatoki autobusowej.

Gmina Kęsowo otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 1 104 100,03 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą prac budowlanych jest firma Marbruk z Charzyków.