Jeziora Wielkie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa o numerze 140405C

Przebudową objęty został odcinek drogi gminnej Radunek – Wola Kożuszkowa w m. Wola Kożuszkowa o numerze 140405C. Początek odcinka km 0+000 to krawędź drogi powiatowej nr 2460C Kożuszkowo – Wola Kożuszkowa, a zarazem włączenie drogi gminnej nr 140405C. Koniec odcinka, to km 1+665 – koniec wjazdu do posesji nr 60.

Zasadniczym celem przebudowy była poprawa stanu technicznego nawierzchni oraz zwiększenie nośności istniejącej nawierzchni zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem pojazdów i maszyn.

W ramach przebudowy drogi gminnej wykonano następujące roboty:roboty ziemne (wykopy pod wjazdy i opaski na poboczach), wykonanie podbudowy średniej grubości 10 cm – wzmocnienie na odc. od km 1+300 do km 1+665 i podbudowy gr. 20 cm na opaskach pobocza szerokości 0,5m z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 i 0,3 kg/m2 pod warstwę ścieralną, wykonanie profilowania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W dla KR1-2 w ilości średnio 100 kg/m2, a w km 1+300 – 1+665 średnio 75 kg/m2 (jezdnia, zatoka, zabezpieczenie krawędzi na wjazdach), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-2 (jezdnia, zatoka) i gr. 5 cm na wjazdach, plantowanie i profilowanie poboczy, wykonano elementy bezpieczeństwa (oznakowanie pionowe, poziome, przejście dla pieszych).

Całkowita wartość inwestycji wynosi 590 337,42 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości tj.: 452 937,28 .

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójcin

Przebudową objęty został odcinek drogi gminnej w miejscowości Wójcin (od skrzyżowania z drogą powiatową 2453C i 2437C do działek rekreacyjnych) przyjęto km roboczy 0+000 do km 2+049,1.

Zasadniczym celem przebudowy było zwiększenie nośności i poprawa stanu technicznego nawierzchni poprzez wyprofilowanie istniejącej nawierzchni warstwą profilową oraz ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S grubości 4 cm wraz z wykonaniem poszerzeń na łukach o szerokości 0,50 m kruszywem łamanym 0/31,5mm i wzmocnieniem krawędzi jezdni opaskami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315mm grubości 20 cm i szerokości 0,50 m.

W ramach przebudowy drogi gminnej wykonano następujące roboty: wykonanie robót ziemnych: regulacja poboczy, wyprofilowanie poboczy gruntowych, koryto na poszerzeniach łuków i zjazdach, podbudowa na zjazdach i poszerzenie na łukach (nad przepustami) gr. 25 cm szer. 0,5 m kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, opaska z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20 cm szerokości 0,5m obustronnie na poboczach, oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy bitumicznej, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na włączeniu i skrzyżowaniu, wykonanie wyrównania nawierzchni warstwą profilową z betonu asfaltowego AC11W – wg tabeli nakładek i zjazdy, zabezpieczenie krawędzi nawierzchni na wjazdach, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4 cm dla obciążenia ruchem KR 1-2, – jezdnia i zjazdy, humusowanie warstwą gr. 5cm poboczy skarp nasypu i wykopu wraz z obsianiem trawą, plantowanie i profilowanie poboczy, przestawienie barier energochłonnych SP-6 w km 1+130 i 1+685, wykonano elementy bezpieczeństwa (oznakowanie pionowe, poziome, przejście dla pieszych).

Całkowita wartość inwestycji wynosi 621 466,68 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości tj.: 473 288,38 zł.