Inowrocław (miasto)

Przebudowa ulicy Górniczej w Inowrocławiu

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 674 657,66 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 337 328,00 zł.

Przetarg na „Przebudowę ulicy Górniczej w Inowrocławiu” wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław.

Zakres robót:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
 • roboty drogowe:
 • przebudowa jezdni ulicy Górniczej z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji (2 jezdnie na odcinku ok. 360 m, 1 jezdnia na odcinku ok. 110 m),
 • przebudowa jezdni ulicy Górniczej na poszerzeniach i na skrzyżowaniu z ulicą Szymborską (nowa konstrukcja–dwie warstwy asfaltobetonu na podbudowie bitumicznej, podbudowa pomocnicza z kruszywem, stabilizacja podłoża cementem, warstwa gruntu niewysadzinowego), 
 • budowa ciągu pieszo – rowerowego,
 • budowa chodników,
 • oznakowanie pionowe i poziome;
 • roboty instalacyjne:
 • rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz odtworzenie konstrukcji do warstwy wiążącej na powierzchni,
 • likwidacja istniejących 24 szt. kratek ściekowych,
 • budowa jednej studni rewizyjnej oraz 29 wpustów ulicznych z przyłączami,
 • roboty elektryczne – likwidacja kolizji:
 • demontaż istniejących latarni, montaż 7 muf kablowych, zabezpieczenie kabla rurami dwudzielnymi;
 • roboty elektryczne – oświetlenie:
 • ustawienie 19 latarni, w tym 11 szt. z wysięgnikami podwójnymi i 8 szt. z wysięgnikami pojedynczymi, 30 opraw LED (w tym 15 istniejących opraw do wykorzystania),
 • stawienie 6 latarni z oprawami LED (doświetlenie przejść dla pieszych),
 • ułożenie kabli oświetleniowych na odcinku ok. 880 m;
 • likwidacja kolizji z urządzeniami Orange Polska, K-PSI Sp. z o.o.,  NETIA.

Termin realizacji zadania 30.10.2020 r.

Budowa ulicy Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 669 814,21 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 836 075,00 zł.

Przetarg na „Budowę ulicy prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu” wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław.

Termin wykonania zadania 30.10.2020 r.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka 8 altan działkowych, wycinka 119 drzew i ok. 95 m2 krzewów z wywozem materiału rozbiórkowego na składowisko Wykonawcy i utylizacją,
 • rozbiórka ok. 170 m ogrodzenia panelowego z zabezpieczeniem elementów i powtórnym montażem po zakończeniu robót podstawowych;
 • roboty instalacyjne:
 • ułożenie kolektora kanalizacyjnego deszczowego,  żelbetonowego  o średnicy 500 mm na długości 119 m (kontynuacja),
 • budowa trzech studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm oraz 6 wpustów ulicznych z przyłączami;
 • roboty drogowe:
 • budowa dwóch jezdni o szerokości 7,0 m, nawierzchnia bitumiczna,
 • budowa jezdni manewrowej wzdłuż zatok parkingowych,
 • budowa zatok postojowych do parkowania równoległego,  
 • budowa chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
 • wykonanie krawężników, oporników drogowych, obrzeży betonowych,
 • montaż barier rurowych,
 • urządzenie zieleni drogowej – humusowanie z obsianiem trawą, nasadzenie drzew (26 szt.),
 • oznakowanie drogowe;
 • roboty elektryczne: wykonanie oświetlenia drogowego (kontynuacja) –  ułożenie ok. 4110 m kabli oświetleniowych, budowa 15 latarni (słupy metalowe S8 NOC, źródła światła LED), przestawienie dwóch istniejących latarni;
 • przebudowa kablowych linii teletechnicznych.

Termin realizacji zadania 30.10.2020 r.

Remont ulicy Cichej w Inowrocławiu

Całkowita wartość inwestycji wynosi 774 440,00 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 377 420,00 zł.

Przetarg na „Remont ulicy Cichej w Inowrocławiu” wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław.

Remont ulicy Cichej zakończył się 30.05.2019 r.

Zakres robót:

 • wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
 • budowa elementów kanalizacji deszczowej – 10 szt. wpustów kanalizacji deszczowej włączonych do istniejących studni rewizyjnych lub bezpośrednio w istniejący kanał kanalizacji deszczowej;
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni:
 1. jezdnia – istniejąca nawierzchnia jezdni po frezowaniu, warstwa profilowa z betonu asfaltowego g= 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego g= 3 cm,
 2. chodniki do regulacji oznaczone w projekcie jako typ B, zjazdy do posesji – istniejąca konstrukcja chodnika/zjazdu, kostka betonowa układana na podsypce cementowo – piaskowej g= 3 cm,
 3. chodniki oraz dojścia do posesji oznaczone w projekcie jako typ C – istniejące podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa z gruntu stabilizowanego cementem g = 10 cm, podbudowa z mieszanki związanej cementem g= 10 cm, podsypka cementowo – piaskowa g = 3 cm, nawierzchnia z kostki betonowej szarej g = 6 cm;
 4. zjazdy do posesji oznaczone w projekcie jako typ D – istniejące podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa gruntu stabilizowanego cementem g = 15 cm, podbudowa z mieszanki związanej cementem g= 15 cm, podsypka cementowo – piaskowa g = 3 cm, nawierzchnia z kostki betonowej g = 8 cm;
 5. opaska chodnikowa oznaczona w projekcie jako typ E – istniejące podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie, warstwa gruntu stabilizowanego cementem g = 10 cm, podsypka cementowo – piaskowa g = 3 cm, nawierzchnia z kostki betonowej szarej g = 6 cm;
 6. parking oznaczony w projekcie jako typ F – istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego (po rozebraniu nawierzchni bitumicznej), profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym g = 7 cm, podsypka cementowo – piaskowa g = 3 cm, nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej g = 8 cm;
 7. zjazdy o nawierzchni bitumicznej (do remontu): istniejąca nawierzchnia zjazdów, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego g=5 cm;
 8. zjazdy o nawierzchni bitumicznej – nowa konstrukcja: istniejące podłoże gruntowe, warstwa gruntu stabilizowanego cementem g= 22 cm, podbudowa z kruszywa łamanego g= 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego g= 6 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego g=4 cm;
 • ustawienie krawężników i obrzeży;
 • wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą;
 • regulacja wysokości istniejących włazów studni kanalizacji sanitarnej.