Grudziądz

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag

Całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag” (drogi gminne nr. 040551C, 040547C oraz 040564C) wynosi 2 708 460,00 zł. Jej realizacja jest współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 703 972,00 zł.

Wszystkie drogi gminne o charakterze ulicznym ograniczone są krawężnikami betonowymi wystającymi. Wzdłuż jednej ulicy, na której występuje największe natężenie ruchu pieszego, wykonano chodnik szerokości 2,0 m z kostki betonowej odseparowany od pasów ruchu ściekiem i krawężnikiem wystającym.

Wszystkie ulice mają przekrój poprzeczny jednostronny w kierunku wykonanych i istniejących wpustów deszczowych. Zjazdy gospodarcze, na teren posesji prywatnych oraz na pola. Zjazdy indywidualne o szerokości od 3,5 m do 6,0 dostosowując ich geometrię do istniejących wjazdów i bram wjazdowych. Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej. Drogi KR-2, warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC-11S- grubości 4 cm, warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC22S – grubość 7 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0,00 – 31,5 mm – grubości 20 cm.

Wykonano oznakowanie pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu.