Golub-Dobrzyń (miasto)

Budowa jezdni ul. Miłej w Golubiu-Dobrzyniu – etap II

Całkowita wartość inwestycji wynosi 423 580,45 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55%.

Zaplanowano: budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej z obramowaniem krawężnikiem betonowym, pobocza jezdni o nawierzchni z gruntu naturalnego, budowę zjazdów do nieruchomości przyległych do pasa drogowego, odwodnienie nawierzchni jezdni do istniejącej kanalizacji deszczowej (po przebudowie i uzupełnieniu jej studzienek ściekowych) oraz regulację pionową naziemnych elementów sieci infrastruktury technicznej.

Przebudowa ulicy Mazowieckiej

Całkowita wartość inwestycji wynosi 789 684,79 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 55% wartości zadania.

Zaprojektowano jezdnię wraz z chodnikami, krawężnikami betonowymi i obrzeżami. Na przebudowywanym odcinku występują dwa skrzyżowania (z ul. T. Kościuszki i ul. Polną). Skrzyżowanie z ul. T. Kościuszki zaprojektowano jako wyniesione. Zaplanowano zjazdy do posesji. Wzdłuż ul. Mazowieckiej przewidziano po lewej stronie miejsca postojowe. W związku z przebudową drogi przewidziano również przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz kabla elektroenergetycznego zasilającego oświetlenie uliczne.