Gąsawa

Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka – Chomiąża Szlachecka oraz części drogi gminnej Osiny – Chomiąża Szlachecka

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 328 988,54 zł. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji, tj.: 664 494,00 zł.

Inwestycja objęła wykonanie nowej nawierzchni z dwóch warstw bitumicznych – wiążącej i ścieralnej o grubości po 3 cm każda. Dodatkowo zaprojektowano mijanki, w celu bezpiecznego wymijania się pojazdów. Zaprojektowano również wykonanie poboczy z kamienia łamanego o szerokości po 0,75 m z każdej strony na całej długości dróg dla ruchu pieszych i rowerów (z wyjątkiem zatoki autobusowej), a także odcinka chodnika po drugiej stronie zatoki autobusowej. Projektowane jest również wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – zastosowanie oświetlonego przejścia dla pieszych – w obrębie przystanku autobusowego, zatoki autobusowej, oznakowania pionowego – w tym ograniczenia prędkości. W ramach zadania przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z drogami wyższych kategorii – powiatowymi oraz jedno skrzyżowanie dróg gminnych, objętych przebudową.

Remont trzech odcinków dróg gminnych Obudno – Parlin, Grochowiska Szlacheckie – Szelejewo i Gąsawa – Huby Gąsawskie

Całkowita wartość zadania wyniosła 957605,20 zł. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji, tj. 478 802,00 zł. Zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni oraz poboczy trzech odcinków dróg gminnych klasy „D”, zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie gminy Gąsawa. Remont obejmuje wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 5 cm. Ponadto wykonane zostanie profilowanie poprzeczne jezdni – przekrój daszkowy o spadku 2%, w celu zapewnienia spływu wód opadowych na pobocze i do rowów. W celu wzmocnienia krawędzi jezdni wykonano  pobocza z tłucznia. Przewidziano również zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – znaków ograniczających prędkość na wszystkich trzech remontowanych odcinkach.