Drzycim

Budowa drogi gminnej w miejscowości Sierosław

Całkowita wartość inwestycji wynosi 240.426,22 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania, tj.: 144.255,00 zł.

Zakres robót obejmował budowę nawierzchni jezdni na całym projektowanym odcinku z ekologicznej kostki brukowej betonowej, w tym: wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych, robót ziemnych, ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie warstw konstrukcyjnych, ułożenie nawierzchni z kostki, wykonanie dojazdu do kościoła, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, wykonanie robót wykończeniowych i inwentaryzacji powykonawczej. Przestrzeń pomiędzy kostkami została wypełniona grysem bazaltowym o frakcji 2/8 mm.

Przebudowa odcinka drogi gminnej wewnętrznej – ul. Leśna w miejscowości Drzycim

Całkowita wartość inwestycji wynosi 56.886,76 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 24.740,00 zł.

Zakres robót obejmował: wykonanie robót pomiarowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy, mechaniczne czyszczenie oraz skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym.