Dębowa Łąka

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 070633C w miejscowości Łobdowo polegającą na wykonaniu podbudowy, ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm, wykonaniu mijanki, wykonaniu peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonaniu poboczy  2 x 0,75 m  z kruszywa łamanego, przebudowie skrzyżowań, poprawie elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montażu oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowie zjazdów, montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczeniu i wyprofilowaniu skarp istniejących rowów.

Gmina Dębowa Łąka na wykonanie zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 543 933,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Wartość robót budowlanych: 718 247,43 zł brutto. Termin wykonania do 30.06.2020 r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo (2)

Zadanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej  w miejscowości Łobdowo o długości 507 m i szerokości jezdni zmiennej od 3,50 m do 5,00 m oraz skrzyżowań. Przebudowa drogi polega na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości od 3,50 m do 5,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, wykonaniu mijanki, wykonaniu peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonaniu poboczy  2 x 0,75 m  z kruszywa łamanego, przebudowie skrzyżowania z drogą gminną 070632 C oraz powiatową nr 1726C umocnionych kruszywem, regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, poprawie elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montażu oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowie zjazdów, montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczeniu i wyprofilowaniu skarp istniejących rowów.

Gmina Dębowa Łąka na wykonanie zadania otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie większej niż 364 643,00 zł brutto. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica o długości 650 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 3,50 m do 5,00 m oraz skrzyżowania z drogą gminną. Przebudowa drogi w km od 0+000 do 0+150 polega na 4 cm sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, a następnie położeniu 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na szerokości 5,00 metrów, natomiast w km od 0+150 do 0+650 przebudowa polega na wykonaniu podbudowy tj. dolna warstwa o grubości 15 cm z kruszywa łamanego i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego, ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości od 3,50 m do 5,00 m, składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. W ramach zadania zaplanowano wykonanie mijanki, peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, pobocza 2 x 0,75 metra z kruszywa łamanego, przebudowę skrzyżowania z droga gminną, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowę zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów.

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 387 576,00 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna na wykonanie w/w zadania. Wartość przedmiotu robót budowlanych to 518 335,57 zł brutto. Termin wykonania zadania do 30.06.2020 r.