Dąbrowa Biskupia

Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary w gminie Dąbrowa Biskupia

Inwestycja obejmuje: korektę geometrii przebiegu trasy wraz z jej lokalnym poszerzeniem oraz remontem istniejącej jezdni, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni na poszerzeniu, profilowanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie konstrukcji zjazdów wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie przepustów drogowych i elementów odwodnienia pasa drogowego, wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego, regulację zieleni drogowej.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-POM” Piotr Pomagier z Inowrocławia.

Wartość inwestycji to 923 446,52 zł.  Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%.