Choceń

Przebudowa ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C  w miejscowości Choceń

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości 1424 m na obszarze wiejskim. W ramach zadania zaplanowano położenie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna) na dł. 991 mb. Wykonanie na ul. Reja i DG 190723C chodników o łącznej długości 352 mb oraz 2 przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi. Zadanie obejmuje także w ciągu ul. Jodłowej i DG 190770C budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym, usprawniającego ruch. W ciągu DG 190770C na istniejącym przepuście zaplanowano montaż barier ochronnych (36,5 mb) oraz wykonanie reprofilacji rowu przydrożnego (45 mb). Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi i studniami o łącznej długości 663 mb.

Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi.

Wartość inwestycji: 1 831 626,57 zł.  Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości inwestycji tj. 1 262 850,00 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to 31.07.2020 r.