Chełmno

Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 015 574,42 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% wartości zadania, tj.: 758 504,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, położono jezdnię, wykonano zjazdy, pobocze oraz oznakowanie. Ponadto przebudowana została istniejąca sieć kablowa ORANGE Polska S.A.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo  Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia.

Przebudowa drogi gminnej Dolne Wymiary – Podwiesk – Etap I

Całkowita wartość inwestycji wynosi 534 942,85 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% wartości zadania, tj.: 401 207,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych – przejść poprzecznych, podbudowę na jezdni i mijankach, położono nawierzchnię na jezdni i mijankach, wykonano zjazdy oraz pobocza umocnione i pobocza gruntowe.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo  Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Sp.j. z Chełmży.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1602c Starogród – Kijewo Królewskie, na odcinku według kilometrażu drogi od km 0+014,91 do km 7+109,44

Droga powiatowa nr 1602C Starogród – Kijewo Królewskie zlokalizowana jest na terenie gminy Chełmno i gminy Kijewo Królewskie w powiecie chełmińskim. Klasa drogi – L (lokalna). Droga nr 1602C w stanie istniejącym jest drogą o długości 7,1 km, posiadającą jezdnię o nawierzchni bitumicznej, której szerokość wynosi od 3,5 do 5,0 m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m oraz odcinkowo rowy przydrożne i chodniki (długość ok. 170 m). Droga krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 550 Chełmno – Unisław, drogami powiatowymi: nr 1603C Kałdus – Starogród, nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław i nr 1624C Bruki Kokocka – Jeleniec oraz drogami gminnymi i wewnętrznymi.

Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 7,09 km i polega na: wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni na długości 5,34 km, jej poszerzeniu do szerokości 4,0 m (odcinek o długości 1,77 km), przebudowie istniejących zjazdów do nieruchomości, wykonaniu chodnika na długości 113 m, zlokalizowanego przy szkole (szerokość nawierzchni chodnika wynosi od 1,5 do 2,0 m w zależności od usytuowania względem jezdni), profilowaniu i uzupełnieniu istniejących poboczy gruntowych oraz ich ulepszeniu kruszywem kamiennym na szerokości 1,0 m, wykonaniu 1 zatoki przystankowej wraz z peronem i 1 zatoki postojowej, wykonaniu 2 peronów przy jezdni na przystankach bez zatok, oczyszczeniu i odtworzeniu rowów na odcinku o długości 4,32 km, remoncie przepustów, przebudowie 8 skrzyżowań z drogami publicznymi (1 powiatową i 7 gminnymi), wykonaniu oznakowania poziomego w ilości 1625,88 m2 i ustawieniu oznakowania pionowego w ilości 108 sztuk, w tym wykonaniu oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych, montażu barier energochłonnych na długości 444 m, wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych, poprzez ustawienie lampy ulicznej zasilanej za pomocą ogniwa słonecznego.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 672 894,96 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości tj.: 2 336 447 zł.