Cekcyn

Przebudowa drogi gminnej Wysoka – Wierzchucin

W ramach przedsięwzięcia przebudowano istniejącą nawierzchnię drogi gminnej na odcinku 903 m do szerokości 4,50 m z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przebudowana droga została wyposażona w obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem łamanym. Droga została powiązana z terenami przyległymi poprzez przebudowę zjazdów. Przewidziano odwodnienie drogi poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych na istniejący teren pasa drogowego. Zamontowano również słupy oświetleniowe wraz z oprawami.

Wykonawcą robót jest firma Roboty Ziemne Dariusz Sala z Chojnic.

Wartość zadania po przetargu wyniosła 904 093,47 zł. Gmina Cekcyn na wykonanie zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 464 357,00. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Gacno

W ramach przedsięwzięcia przebudowano odcinek drogi gminnej w Małym Gacnie. Jezdnię wykonano z kostki betonowej o grubości 8 cm obramowaną krawężnikiem ulicznym na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i podsypce cemontowo-piaskowej. Wykonano również zjazdy oraz dojścia do posesji z kostki betonowej, zabezpieczono kable energetyczne wraz z przebudową hydrantu nadziemnego, obsiano pobocza w granicach pasa drogowego i odmulono istniejące rowy chłonne.

Wykonawcą robót jest firma Roboty Ziemne Dariusz Sala z Chojnic.

Wartość zadania po przetargu wyniosła 513 126,17 zł. Gmina Cekcyn na wykonanie zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 260 007,00. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.