Bukowiec

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901C

Zasadniczymi elementami inwestycji były: roboty przygotowawcze, rozbiórka elementów dróg, wykonanie robót ziemnych, zabezpieczenie sieci i przestawienie istniejącego złącza kablowego, wykonanie koryta w gruncie pod konstrukcję nawierzchni, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, regulacja istniejących zaworów i studni, wykonanie robót wykończeniowych.

Przebudowany odcinek łączy się bezpośrednio z jedną drogą powiatową nr 1241C, ale cała droga gminna nr 030901C łączy się na swojej długości jeszcze z jedną drogą powiatową nr 1239C w miejscowości Budyń i inną drogą gminną nr 030902C w miejscowości Przysiersk przy jej skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 240 i tworzy z nimi spójną sieć drogową.

Wykonawcą robót była Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki.

Gmina Bukowiec na inwestycję otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 148 576,00 zł.

Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec

Zasadniczymi elementami inwestycji były: przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rozbiórka elementów dróg i ulic, wykonanie robót ziemnych, wykonanie koryta w gruncie pod konstrukcję nawierzchni, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem  gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, wykonanie oznakowania pionowego, regulacja istniejących studni, zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie rowów wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą, wykonanie robót wykończeniowych, inwentaryzacja powykonawcza.

Wykonawcą robót była Firma Handlowo Usługowa „KIC-TRANS” Piotr Różycki.

Koszty zadania: 520 137,04 zł w tym 260 068,00 zł (50%) dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.