Brześć Kujawski

Rozbudowa drogi gminnej (ul. Akacjowa) polegająca na budowie chodnika i remoncie nawierzchni w miejscowości Wieniec

Całkowita wartość zadania wyniosła 518 837,00 zł. Zadanie współfinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości inwestycji, tj.: 415 069,00 zł.

Prace obejmują: wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych, nawiązanie drogi do projektowanego mostu, remont nawierzchni jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez pobudowanie 7 lamp ulicznych. Założono, że szerokość projektowanej drogi na dowiązaniu do mostu wynosić będzie 6,80 m, na pozostałym odcinku szerokość drogi pozostanie bez zmiany.

Przebudowa dróg gminnych: ulicy Nowej i Królewskiej oraz odcinka drogi bez numeru w Brześciu Kujawskim

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 019 002,00 zł. Zadanie współfinansowane było z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości inwestycji, tj.: 815 201,00 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę blisko 1,5 km odcinków ul. Nowej i Królewskiej w Brześciu Kujawskim oraz odcinka łączącego te drogi. Zakres robót polega na: wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącą konstrukcję, wymianie nawierzchni chodnika, budowie zjazdów z kostki brukowej betonowej, budowie zatok postojowych oraz poszerzenie, budowie wyniesionych przejść dla pieszych.

Wykonawcą zadania jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi.

Przebudowa drogi gminnej relacji Aleksandrowo – Brzezie

Zakres robót obejmuje: wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody do istniejących rowów, wykonanie poboczy, odtworzenie istniejących rowów oraz budowę zjazdów o nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą prac jest firma Inżynieryjno – Drogowa DROGTOM Sp. z o. o. z Włocławka. Termin realizacji inwestycji mija w grudniu 2020 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 000 073,00 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji, tj.: 1 000 036,00 zł.