Brodnica

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorczenica

Całkowita wartość inwestycji wynosi 595 493,84 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonane: jezdni o szerokości 5 m i długości 394 m z betonu asfaltowego oraz o grubości warstwy wiążącej 4 cm i warstwy ścieralnej 4 cm, ułożonej na warstwie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; chodnika o szerokości 2 m i długości 371 m z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; zjazdów z betonu asfaltowego; zjazdów z kostki brukowej; pobocza o szerokości 0,75 m; wpustów deszczowych oraz oznakowania pionowego.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

Przebudowa drogi gminnej (ul. Sezamkowa) w miejscowości Karbowo

Całkowita wartość inwestycji wynosi 614 734,25 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonane: jezdni o szerokości 5 – 6 m i długości 653,9 m z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na warstwie podbudowy zasadniczej z betonu, ułożona na warstwie istniejącej podbudowy żwirowo-piaskowej, zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wpustów deszczowych, pobocza o szerokości 0,75 m gruntowe oraz oznakowania pionowego.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Budownictwo Ogólne – Usługi, Krzysztof Gółkowski z Brodnicy.