Baruchowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodno

Całkowita wartość inwestycji wynosi 565 026,86zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 282 513,00,00 zł.

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno. Początek odcinka drogi  stanowi krawędź jezdni drogi gminnej nr 191024C, a zakończenie odcinka znajduje się w km 0+842. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary pól uprawnych w miejscowości Boża Wola i Grodno.

Przebudowa drogi o łącznej długości 0,842 km polegała na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5 m, na której wykonana została nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 3 cm i warstwa ścieralna grubości również 3 cm. Ponadto na odcinku od km 0+576 do km 0+680 zaprojektowano wykonanie ścieku z korytek typu muldowego szerokości 60 cm wraz ze studnią rewizyjną, a na odcinku od km 0+576 do km 0+680 zostało wykonane dodatkowo umocnienie skarp za pomocą płyt ażurowych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurowo Kolonia

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 206 246 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 603 123,00 zł.

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia. Początek odcinka drogi stanowi krawędź jezdni drogi gminnej nr 191024C, a zakończenie odcinka znajduje się na krawędź jezdni drogi gminnej nr 191033C. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary pól uprawnych w miejscowości Boża Wola i Kurowo Kolonia.

Zakres prac obejmuje: wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 25 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grub. 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej grub. 4 cm, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 75 cm i głębokości 20 cm, wykonanie odwodnienia poprzez oczyszczenie i odtworzenie rowów, wykonanie ścieku z korytek typu muldowego oraz oznakowanie pionowe drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 857 798 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% wartości zadania, tj.: 1 486 238,00 zł.

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola. Początek odcinka drogi  stanowi krawędź jezdni drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin, a zakończenie odcinka znajduje się w km 1+827 km. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary pól uprawnych w miejscowości Boża Wola.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania reologiczne oraz zaniżenia. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą, co skutecznie blokuje spływ wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych. Również wzdłuż drogi pobocza są pozapadane, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych bezpośrednio przy krawędzi jezdni działających destrukcyjnie na jej nawierzchnię.

Projektowana przebudowa drogi o łącznej długości 1,827 km polegać będzie na wykonaniu poszerzenia jezdni do 5,0 m, na której wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm. Ponadto na odcinku od km 0+007 do km 0+444 projektowany jest jednostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0 m (bezpośrednio przy krawędzi pasa ruchu). Od km 0+422 do km 0+450 po lewej zaprojektowano peron dla autobusów o szerokości 1,5 m i długości 28 m.